DEGA NSx-yL III LCD RE

Detektor DEGA NS III je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek. Detektor převádí měřenou koncentraci látek na unifikovaný proudový signál 4 - 20mA a RS485. Snímač je osazen LCD displejem pro zobrazování aktuální měřené koncentrace detekované látky a čtveřicí relé. Je možné ho připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA UPA III, DEGA UKA III a DEGA UDA III.

Snímač je určen k detekci v průmyslových a komerčních prostorách s nebezpečím výbuchu, vyžadujících certifikaci dle ATEX. (zóna 1)

Download

Základní typy plynové detekce

CL - katalitický senzor (Pelistor)
Pracuje na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.
 
EL - elektrochemický senzor 
Pracuje na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.
 
IL - infračervený senzor
Nejkvalitnější metoda snímání. Pracuje na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.
 
SL - polovodičový senzor
Nejlevnější metoda snímání pracuje na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.
 

PID- fotoionizační senzor
Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů)! Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je zesílem a převeden na koncentraci v jednotkách ppm.

Ke stažení

Název
Datum
Velikost