DEGA 05L-2-AC-X-YL

Digitální kompaktní detektor plynu se zabudovaným senzorem dle typu plynu včetně vyhodnocení s LCD displejem, se zobrazením naměřených hodnot, se zvukovou signalizací a s odstavným tlačítkem zvukové signalizace na panelu, vybavena funkcí hlídání kalibračních termínů a samokontroly, s možností připojení přídavného snímače, interního čidla teploty, externího čidla zaplavení a obvodu pro ovládání ventilu pomocí proudového impulzu. Výstup: 5xRelé.

Detekce více než 200 plynů
kompletní přehled všech typů DEGA05 naleznete v katalogovém listu: ZDE

Download

Základní typy plynové detekce

CL - katalitický senzor (Pelistor)
Pracuje na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.
 
EL - elektrochemický senzor 
Pracuje na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.
 
IL - infračervený senzor
Nejkvalitnější metoda snímání. Pracuje na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.
 
SL - polovodičový senzor
Nejlevnější metoda snímání pracuje na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.
 

PID- fotoionizační senzor
Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů)! Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je zesílem a převeden na koncentraci v jednotkách ppm.

Ke stažení

Název
Datum
Velikost
Certifikát ISO 9001:2015 31. 10. 2018 86.83 kB
Katalogový list DEGA 05L-2-AC-x-yL 31. 10. 2018 434.37 kB
Návod k použití DEGA 05L-2-AC-X-YL 31. 10. 2018 575.21 kB