Produkty

Snímač DEGA NSX-yL II

Snímač DEGA NSx-yL II je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na výstupní signál po lince RS485 a proudove smyčce 4-20 mA (snímač disponuje oběma rozhraními).

Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA pomocí linky RS485 (DEGA UPAIII) nebo pomocí proudove smyčky (DEGA UPAIII, DEGA UPAIIL, externí snímač ke kompaktnímu detektoru DEGA05L).

Snímač se nabízí ve 2 variantách:

1) DEGA NSx-yL II - obsahuje pouze snímač

DEGA NSX-yL II

2) DEGA NSx-yL II LCD  - obsahuje navíc displej se zobrazením měřené hodnoty

DEGA NSX-yL II LCD (RE)

 

 

Základní typy plynové detekce

CL - katalitický senzor (Pelistor)
Pracuje na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.

EL - elektrochemický senzor
Pracuje na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.

IL - infračervený senzor
Nejkvalitnější metoda snímání. Pracuje na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.

SL - polovodičový senzor
Nejlevnější metoda snímání pracuje na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.

PID- fotoionizační senzor
Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů)! Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je zesílem a převeden na koncentraci v jednotkách ppm.

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
12.7.2018 Katalogový list DEGA NSx-yL II 635.4 kB
18.7.2018 Návod k použití DEGA NSx-yL II 846.9 kB
19.1.2018 ES prohlášení o shodě NSx-yL II 65.7 kB
17.7.2018 ATEX NSx-yL II certifikat 299 kB
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
20.8.2016 Certifikát výrobku požárně-bezpečnostního zařízení (PAVUS) 2 MB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz