Produkty

Snímač DEGA NBx-yL III

Snímač DEGA NBx-yL je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na unifikovaný proudový signál 4 až 20mA a RS485.

Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA (DEGA UPAII, DEGA UPA III, DEGA UDA III), nebo ke kompaktnímu detektoru plynů DEGA05.
Snímač DEGA NBx-yL III

 

 

Snímač není určen pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících certifikaci dle ATEX nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu "Ex".

 

 

 

Základní nabídka snímačů:

DEGA NBx-CL III s katalytickým senzorem (Pelistor), Pracují na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NBM-CL III

Metan (CH4)/ Zemní plyn/ CNG

0 - 100% DMV

DEGA NBP-CL III

Butan (C4H10)/ Propan-butan/ LPG

0 - 100% DMV

DEGA NBH-CL III

Vodík (H2)

0 - 100% DMV

DEGA NBA-CL III

Amoniak (NH3)

0 - 100% DMV

DEGA NBB-CL III

Benzínové páry

0 - 100% DMV

DEGA NBL-CL III

Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru

0 - 100% DMV

 

DEGA NBx-EL II s elektrochemickým senzorem (Electrochemical), Pracují na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NBC-EL III

Oxid uhelnatý (CO)

0 - 300ppm (0-1000ppm)

DEGA NBA-EL III

Amoniak/Čpavek (NH3)

0 -50 ppm (0 - 1000 ppm)

DEGA NBCL-EL III

Chlór (CL2)

0 - 20ppm

DEGA NBO-EL III

Kyslík (O2)

0-25%obj.

DEGA NBO3-EL III

Ozón (O3)

0-5ppm (0-100ppm)

DEGA NBHCL-EL III

Chlorovodík (HCl)

0-20ppm

DEGA NBH2S-EL III

Sirovodík (H2S)

0-50ppm

DEGA NBH2S-EL III HC

Sirovodík (H2S)

0-2000ppm

DEGA NBNO2-EL III

Oxid dusičitý (NO2)

0-20ppm (0-100ppm)

DEGA NBNO-EL III

Oxid dusnatý (NO)

0-250ppm (0-1000ppm)

DEGA NBS-EL III

Oxid siřičitý (SO2)

0-20ppm

DEGA NBCH-EL III

Formaldehyd (CH2O)

0-10ppm (0-2000 ppm)

DEGA NBC2H4-EL III

Ethylén (C2H4)

0-10ppm (0-1500ppm)

DEGA NBC2H4O-EL III

Ethylenoxid (C2H4O)

0-10ppm

DEGA NBH-EL III

Vodík (H2)

0-1000ppm

DEGA NBH-EL III HC

Vodík (H2)

0-100% DMV

DEGA NBHCN-EL III

Kyanovodík (HCN)

0-50ppm (0-100ppm)

DEGA NBPH3-EL III

Fosfan/Fosfin (PH3)

0-5ppm (0-20ppm)

DEGA NBSIL-EL III

Silan (SiH4)

0-50ppm

DEGA NBCLO2-EL III

Oxid chloričitý (ClO2)

0-1ppm (0-50ppm)

DEGA NBBR2-EL III

Brom (Br2)

0-20ppm

DEGA NBHBR-EL III

Kyselina bromovodíková (HBr)

0-20ppm

DEGA NBL-EL II

Ostatní chemické látky dle požadavků zákazníka

Dle typu senzoru

 

DEGA NBx-IL III s infračerveným senzorem (IR), Nejkvalitnější metoda snímání. Pracují na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NBCO2-IL III

Oxid Uhličitý (CO2) / Bioplyn

0 - 5 %obj. (0 - 100 %obj.)

DEGA NBM-IL III

Metan (CH4)/ Zemní plyn / CNG / Bioplyn

0 - 100% DMV (0 - 100% obj.)

DEGA NBP-IL III

Butan / Propan-butan /LPG

0 - 100% DMV (0 - 100% obj.)

DEGA NBPR-IL III

Propan (C3H8)

0 - 100% DMV (0 - 100% obj.)

DEGA NBB-IL III

Benzínové páry

0 - 100% DMV (0 - 100% obj.)

DEGA NBN2O-IL III

Oxid dusný (Rajský plyn, azoxid), (N2O)

0 - 1% obj.

DEGA NBL-IL III

Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru

0 - 100% DMV (0 - 1% obj.)

 

DEGA NBx-SL II s polovodičovým senzorem (Semiconductor), Nejlevnější metoda snímání pracují na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NBC-SL III

Oxid uhelnatý (CO)

0-10.000 ppm

DEGA NBM-SL III

Metan (CH4)/ Zemní plyn/ CNG / Bioplyn

0-100%DMV

DEGA NBP-SL III

Butan (C4H10)/ Propan-butan/ LPG / Bioplyn

0-100%DMV

DEGA NBA-SL III

Amoniak/Čpavek (NH3)

0-1.000 ppm (přesnost měření +/- 50ppm)

DEGA NBB-SL III

Benzínové páry

0-100%DMV

DEGA NBF-SL III

Freon R134a

100-600 ppm

DEGA NBR-SL III

Chladiva: R401A, R404A, R407C, R32, R410A, R12, R22

0-20.000ppm

DEGA NBHFO-SL III

Chladivo: 2,3,3,3-Tetrafluoropropylene, HFO-1234yf

0-20.000ppm

DEGA NBH-SL III

Vodík (H2)

0-100%DMV

DEGA NBY-SL III

Acetylen (C2H2)

0-100%DMV

DEGA NBL-SL III

Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru

0-100%DMV

 

 

Příslušenství:

  • Venkovní a prachový kryt snímače NBx - vyšší odolnost vůči teplotě a prachu
  • Nerezový kryt snímače NBx - vyšší odolnost vůči vlhkosti, zejména pro potravinářský průmysl

nsx

Poznámka:

% DMV - procento z dolní meze výbušnosti plynu (anglicky LEL)
% obj. - objemové procento
1 % = 10 000 ppm

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
15.5.2018 Katalogový list DEGA NBx-yL III 205.5 kB
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
5.5.2017 Návod k použití DEGA NBx-yL III 1.5 MB
20.8.2016 Certifikát výrobku požárně-bezpečnostního zařízení (PAVUS) 2 MB
26.6.2017 Prohlášení o shodě DEGA NBx-yLIII 70 kB
20.8.2012 DMV, Meze výbušnosti látek 190.1 kB
20.8.2012 PEL, NPK-E , Nejvyšší přípustné koncetrace toxických látek 106 kB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz